Falsafah Pendidikan

" Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangankan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. "


PENGENALAN

Dewasa ini, sistem pendidikan di Malaysia berkembang dengan begitu pesat seiring perkembangan global seantero dunia dalam kalangan negara maju. Oleh itu, kerajaan menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai panduan utama dalam memajukan Sistem Pendidikan Malaysia.

Untuk menetukan haluan, asas dan inprisasi kepada usaha dan rancangan dalam memajukan bidang pendidikan maka Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal. Salah satu perkara yang ditekankan oleh kerajaan dalam membangunkan pendidikan ialah Pembangunan Modal Insan ini adalah kerana kerajaan memerlukan kepakaran hasil daripada sistem pendidikan untuk membawa negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Bagi menjana pembangunan modal insan yang seimbang, aspek jasmani, emosi, rohani dan interlek sangat diberikan penekanan seperti mana yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Laporan Razak dan Penyataan Rahman Talib serta Akta Pelajaran 1961 dijadikan asas bagi pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu;

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan hormonis dari segi intelek, rohani, emosi dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.
(Kamarudin Hj Husin & Kamarul Azhar, 1994).

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menjadi pengetahuan umum pada tahun 1988, telah menjadi teras dan tunjang kepada sistem pendidikan negara kita sejak sekian lama. Justeru itu, semua perancangan dan aktiviti pendidikan hendaklah merupakan hasil daripada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sememangnya kemunculan Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan membawa impikasi-implikasi kepada sistem pendidikan. (Mohd Fathi Bin Adnan, Rohana Bt Hamzah & Amirmudin Bin Udin: Jurnal Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Di Malaysia).

Menurut pengkaji, implikasi yang dapat dilihat daripada kemunculan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah implikasi terhadap kurikulum, implikasi terhadap guru dan implikasi terhadap institusi. Implikasi terhadap kurikulum adalah seperti perubahan pendidikan sekolah adalah selaras dengan cita-cita dengan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu perubahan sukatan pelajaran, penyerapan nilai-nilai murni dalam semua mata pelajaran, orientasi pendidikan ke arah umum dan alam pekerjaan dan latihan yang sesuai bagi melahir pelajar berkemahiran dalam bidang masing-masing. Implikasi terhadap guru adalah seperti menjadikan perubahan strategi dan teknik pengajaran yang bersesuaian bagi melahirkan insan berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia. Guru yang berjaya memahami kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan dapat memartabatkan pendidikan sekolah masing-masing ke arah lebih tinggi dan berdaya saing.

Implikasi terhadap Institusi pula adalah perubahan organisasi sekolah ke arah mewujudkan situasi yang sesuai untuk melahirkan pelajar-pelajar mengikut tujuan dan cita-cita Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti perubahan dari segi kemudahan-kemudahan bagi mengembang potensi pelajar secara menyeluruh dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lebih memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar.

Seiring dengan kajian seperti ini para guru, pelajar dan ibu bapa harus memahami hasrat kerajaan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini akan membawa kepada ke arah pencapaian matlamat kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelek pelajar. Usaha ini juga perlu seiring dengan hasrat kerajaan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh bagi tujuan kemajuan negara pada masa akan datang.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik.

Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. FPK melihat individu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti. Berikut merupakan perincian yang dihuraikan oleh pengkaji mengenai FPK.

a) Pendidikan Suatu Usaha Berterusan

Pendidikan merupakan satu proses pemerolehan dan pemindahan pengetahuan, nilai-nilai murni serta mendapatkan kemahiran. Proses ini berjalan secara berterusan dalam diri individu sejak lahir lagi. Pendidikan asas kanak-kanak bermula dari rumah dan dari rumah jugalah sahsiah mereka mula terbentuk dan berterusan. (Kamarudin Hj Husin & Kamarul Azhar, 1994)

Pendidikan adalah satu bentuk pencarian erti kehidupan yang sentiasa berterusan. Boleh kita pecahkan pendidikan kepada dua iaitu Pendidikan Tidak Formal dan Pedidikan Formal. Pendidikan tidak fomal bermula di rumah. Ini bermaksud seseorang kanak-kanak dari bayi sehingga memasuki alam persekolahan telah mempelajari pelbagai pelajaran melalui pengalaman dan pemerhatian mereka di persekitaran dalam dan luar rumah. Pendidikan ini tidak mempunyai sukatan pelajaran dan lebih banyak mengunakan psikomotor. Jelasnya disini ialah kanak-kanak telah cuba jaya dalam sesuatu pelajaran yang telah dilakukan olehnya. Sebagai contoh, belajar berjalan, makan, bercakap dan lain-lain lagi.

Sistem pendidikan formal pula adalah satu pendidikan yang mempunyai sukatan pelajaran, kelas atau sekolah, mempunyai ujian dan peperiksaan serta lain-lain lagi. Kebiasaannya pendidikan ini bermula seawal usia lima hingga tujuh belas tahun. Hal ini boleh kita lihat dari Tadika sehingga Tingkatan Lima nanti. Pembelajaran yang dinyatakan dalam FPK sebenarnya bukan berhenti di sekolah malahan ianya berterusan sehinggalah keperingkat yang lebih tinggi dan seterusnya sepanjang hayat. Terdapat banyak program-program yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mewujudkan budaya belajar sepanjang hayat. Antaranya ialah mengalakan golongan guru untuk belajar ke peringkat yang tertinggi bagi memberi peluang kepada golongan ini belajar lagi. Program ini telah memberikan kesedaran kepada guru supaya mereka bukan setakat mempuyai diploma atau ijazah sahaja, malah mereka digalakan untuk belajar ke peringkat yang paling tinggi.

b) Memperkembangkan Potensi Individu

Setiap individu memiliki keupayaan dan bakat yang tersendiri. Keupayaan dan bakat itu pula dapat diperkembangkan menerusi aktiviti sosial. Namun begitu tidak semua kebolehan itu dapat dilihat dengan jelas kerana pendedahan untuk memperkembang dan mempertingkatkanya agak terhad. Oleh itu pendidikan memainkan peranan penting dalam memperkembangkan potensi individu dan ia perlu diracangkan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguh-sungguh. ( Ee Ah Meng, 1988).

Di sekolah, terdapat banyak aktiviti kokurikulum yang telah diwujudkan bagi memberi keseimbangan dalam akedemik dan aktiviti luar. Kokurikulum ini biasanya dilaksanakan selepas proses pembelajaran. Penglibatan pelajar boleh kita perhatikan dalam kegiatan sukan, kelab, persatuan dan pakaian seragam. Dalam aktiviti ini pelajar akan melakukan sesuatu aktiviti secara berkumpulan. Ada di kalangan mereka yang mempunyai bakat dalam menjadi pemimpin. Daripada mereka juga akan membentuk satu kumpulan yang menjadi pengikut kepada ketua mereka. Kesannya, ia akan mendedahkan pelajar tersebut supaya dapat menampilkan diri mereka yang sebenar suatu hari nanti.

Daripada kegiatan ini juga, seseorang pelajar akan dapat mengembangkan diri mereka dalam pelbagai bidang. Contohnya sukan, berpantun, bersajak, menyanyi, menari, mereka cipta sesuatu benda baru dan lain-lain lagi kebolehan yang dapat ditunjukan oleh pelajar dalam kegiatan luar. Bakat-bakat ini jika sesebuah sekolah mengunakan kelebihan pelajar ini sudah semestinya ia akan meningkatkan nama sesebuah sekolah. Kita ambil contoh sebuah sekolah yang berunsurkan kesenian iaitu Sekolah Seni Kuching. Di sekolah ini, aktiviti berbetuk kesenian sangat dititikberatkan. Pelajar-pelajar belajar seperti biasa pada sebelah pagi. Di sebelah petang pula, pelajar akan dibahagikan beberapa aktiviti yang telah mereka pilih mengikut minat mereka. Antaranya mereka akan masuk kelas teater, kelas tarian masyarakat, kelas muzik tradisonal, kelas syair dan puisi, kelas pantun dan lain-lain lagi. Semasa kegiatan ini dijalankan, mereka akan diasah mengikut kebolehan mereka dengan bimbingan beberapa guru nanti. Guru akan menjadi petunjuk dalam mencari dan memperkembangkan bakat pelajar ini (Omardin Ashaari, 1998). Kesannya, pelajar tadi akan menjadi semakin mahir dalam minat yang telah mereka pilih tadi. Ini akan memberikan satu impak yang sangat berguna kepada pelajar di sekolah ini apabila mereka tamat persekolahan nanti.

Jika kita imbas kembali, falsafah pendidikan yang menyentuh tentang memperkembangkan potensi individu adalah sangat diperlukan oleh pelajar dan haruslah diteruskan demi menjadikan pelajar negara kita sentiasa mencari kelebihan mereka dalam bidang yang mereka pilih. Setiap pelajar bijak dan lemah mempunyai kelebihan mereka masing-masing. Tidak semestinya pelajar yang lemah tidak mempunyai kebolehan tersendiri, mereka mungkin mempunyai kelebihan dalan sukan dan lain-lain lagi. Tegasnya di sini, falsafah ini sangat releven pada zaman sekarang.c) Menyeluruh Dan Bersepadu

Potensi-potensi yang ada pada individu harus dikembangkan secara bersepadu dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Sebagai contohnya potensi dari sudut intelek tidak boleh dipisahkan dengan potensi kerohanian. Pelajar yang bijak adalah tidak seimbang tanpa ada norma-norma kemanusiaan seperti kasih sayang sesama manusia dan menghormati orang lain. Begitu juga dengan potensi lain iaitu potensi rohani dan jasmani dalam satu-satu aktiviti tidak boleh dipisahkan dengan kemahiran bersosial semasa bermain secara berpasukan seperti sifat-sifat kerjasama dalam permainan. Semua potensi ini seharusnya berkembang secara menyeluruh dan bersepadu untuk membentuk pelajar yang sempurna.

Usaha hendaklah dijalankan untuk menghubungkaitkan perkembangan semua potensi untuk memenuhi keperluan jasmani, intelek, rohani dan sosial. Antara usaha yang boleh dilakukan adalah selain memberikan pendidikan keduniaan seperti ilmu akademik dan jasmani untuk mengembangkan semua potensi secara bersepadu adalah dengan menerapkan kepercayaan kepada tuhan. Ini akan melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi selain berilmu. Oleh itu, semua potensi hendaklah dikembangkan melalui berbagai-bagai aktiviti kehidupan manusia yang berlandaskan nilai-nilai murni dan juga norma-norma masyarakat yang baik seperti aktiviti ceramah agama dan gotong-royong selain proses pembelajar dan pengajaran dalam kelas.

Oleh itu pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan kurikulum yang sesuai bagi mencapai hasrat ini. Antaranya adalah mewujudkan bidang mata pelajaran seperti matematik dan bahasa untuk tujuan komunikasi, bidang Pendidikan Agama Islam, moral, geografi dan sains untuk mengenali manusia dan alam sekeliling serta pencipta kita. Bidang Muzik, pendidikan Jasmani dan kesihatan, kokurukulum dan bidang kemahiran-kemahiran manipulatif untuk memperkembangkan potensi individu secara bersepadu.

d) Insan Yang Seimbang Dan Harmonis

Insan yang seimbang membawa maksud semua keperluan manusia mencukupi iaitu pertumbuhan akal, perkembangan rohani, emosi dan jasmani secara sihat dan bersepadu. Harmonis pula bermaksud unsur-unsur rohani, intelek, emosi dan jasmani dalam diri manusia adalah dalam keadaan serasi dan sesuai. Keadaan ini akan membawa hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Maha Pencipta.

Insan yang seimbang dan harmonis memiliki dan menghayati ilmu pengatahuan, berakhlak mulia, mempunyai fikiran dan jiwa yang sihat, tubuh badan yang sihat dan cergas serta mampu bekerjasama dengan orang lain dan mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ini bermaksud pelajar yang seimbang dan harmonis memiliki kefahaman tentang tugas dan tanggungjawab dalam pelajaran. Dalam alam pekerjaan mereka mampu melaksanakan tugas dengan amanah dan baik. Mereka juga begitu teguh dalam menjalani kehidupan seharian iaitu segala masalah dan cabaran yang dihadapi dapat di atasi secara profesional dan rasional.

Keseimbangan ini dapat dicapai melalui pendidikan sempurna di sekolah dan rumah. Di sekolah telah disediakan pendidikan yang sempurna untuk anak-anak. Hasrat ini tidak akan tercapai jika anak-anak tidak ke sekolah. Oleh itu ibu bapa dan guru harus bekerjasama bagi memastikan pendidikan ini sampai kepada golongan pelajar untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

e) Keseimbangan Dari Aspek JERI

Pendidikan di Malaysia suatu usaha berterusan ke arah melahirkan insan atau individu yang seimbang dari aspek Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani atau lebih dikenali sebagai “JERI”. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Keseimbangan dalam aspek JERI boleh dicapai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Unsur Jasmani memberi tumpuan kepada perkembangan angota-angota tubuh badan dengan cekap dan sihat. Walaupun merujuk tubuh badan, kesihatannya bukan bergantung pada penjagaan tubuh badan semata-mata, ia juga perlu penjagaan emosi. Hal ini kerana emosi juga mempengaruhi kesihatan tubuh badan. Oleh itu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menyediakan subjek-subjek yang berkaitan dalam sistem pendidikan negara. Contohnya subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Muzik serta aktiviti dalam Kelab dan Persatuan seperti Kelab Kebudayaan yang melibatkan gerakan dan kemahiran. Dengan unsur jasmani pelajar seharusnya dapat memperkembangkan bakat dan kemahiran teknikal, memanipulatif dan bersosial. Jasmani yang sihat secara dasarnya bermaksud memiliki tubuh badan yang sihat. Dengan tubuh badan yang sihat pelajar tentu sekali dapat menyumbang tenaga dengan baik dan berkesan.

Dengan melahirkan insan atau individu yang sihat sahaja tidak cukup dalam sistem pendidikan negara. Ia juga perlu melahirkan insan atau individu yang stabil emosi. Unsur emosi ini diselit bagi menjamin perasaan yang sihat dan matang serta memiliki kasih sayang untuk mencintai perpaduan serta keamanan dan perasaan positif yang lain yang dapat menjamin kestabilan individu yang membawa kepada keatabilan negara. Contohnya, seseorang yang sihat tubuh badan tetapi bila menghadapi cabaran cepat panas baran, putus asa atau pun bunuh diri. Keadaan ini berlaku kerana tidak ada emosi yang stabil. Emosi merupakan faktor yang penting dalam kehidupan. Bagi pelajar yang mempunyai masalah emosi guru kaunseling bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan panduan supaya konflik emosi dalam diri pelajar dapat diselesaikan dengan baik. Contohnya, Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) juga ditubuhkan di setiap sekolah di mana ahlinya dipilih di kalangan pelajar-pelajar untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai konflik emosi dalam diri mereka. Ahli PRS ini diberi pendedahan yang khas untuk membantu rakan-rakan mereka. Satu buku panduan yang mencadangkan cara-cara menangani masalah emosi harus diterbitkan dan diberi secara percuma kepada pelajar-pelajar terutamanya pelajar sekolah menengah agar ianya dapat dijadikan panduan oleh mereka apabila mempunyai konflik emosi kerana sesetengah pelajar malu untuk meluahkan konflik emosi mereka. Penjagaan emosi adalah penting kerana masalah emosi bukan sahaja boleh menjejaskan mental malah juga fizikal.

Seimbang daripada aspek jasmani iaitu sihat tubuh badan, emosi yang stabil juga tidak cukup untuk melahirkan insan yang seimbang, jika tidak ada unsur rohani dalam diri. Rohani adalah merujuk kepada pembentukan dan pembinaan watak dan kejatidirian manusia. Sistem pendidikan melahirkan watak dan kejatidirian watak yang sesuai dengan agama, adat dan sosio-budaya Malaysia, sebagaimana termaktub dalam Rukun Negara. Unsur rohani ini diselitkan agar setiap individu percaya kepada Tuhan, sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan serta berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada amalan-amalan yang baik. Jika rohani kosong atau penerapan nilai-nilai moral tidak ada maka kita tidak dapat melahirkan keperibadian yang mulia. Oleh itu kerajaan telah memantapkan matapelajaran agama Islam di sekolah kebangsaan dengan memperkenalkan program Jawi, Quran, Arab dan Fardu Ain (J-QAF). Bagi pelajar yang bukan Islam pendidikan moral sudah cukup tetapi amali haruslah diutamakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar ianya dapat dipraktikan di luar.

Sihat, emosi stabil dan bermoral juga tidak dapat melahirkan insan yang seimbang tanpa intelek. Intelek bermaksud daya kemampuan berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya). Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) insan yang seimbang dan harmonis dapat mengamalkan ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan teguh kepada Tuhan, berfikiran tenteram, sihat tubuh badan, hidup bermasyarakat dan cergas. Intelek merupakan unsur yang sangat diperlukan.

Keseimbangan dalam aspek intelek dapat diperkembangkan dalam pendidikan. Bagi rakyat Malaysia intelek diukur di atas kertas ujian. Kebanyakan rakyat Malaysia menganggap bahawa intelek merupakan lembing kejayaan individu. Perkara ini harus dihakis, persepsi rakyat Malaysia harus diubah. Aspek intelek sepatutnya dijelaskan dengan lebih menyeluruh di dalam pendidikan dengan menyatakan kepada individu bahawa kejayaan intelek bukan bermaksud cemerlang di dalam peperiksaan, malah kejayaan merangkumi intelek ialah kejayaan yang merangkumi keupayaan berfikir untuk hidup dan berdikari. Contohnya, apalah guna cemerlang didalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat 18 A1 tetapi tidak mampu hidup berdikari dan berfikiran rasional untuk membuat keputusan yang bijak bagi menentukan masa hadapan. Guru-guru harus mengukuhkan keyakinan pelajar dalam setiap subjek yang diajar supaya murid yang lahir akan menjadi masyarakat Malaysia yang dapat membuat keputusan yang bernas dan bijak serta tidak mendatangkan masalah pada masa hadapan. Guru boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menambahkan keyakinan pelajar dengan memberi mereka peluang untuk bercakap di khalayak ramai.

f) Kepercayaan Kepada Tuhan

Kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam pembentukan identiti negara Malaysia. Pihak kerajaan telah membentuk rukun negara dengan meletakkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan pada tempat yang pertama. Ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini kepada pembentukan sesebuah negara Malaysia yang harmoni di mana masyarakat di negara kita terdiri daripada pelbagai agama, kaum, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan adanya kepercayaan kepada Tuhan oleh masyarakat di negara kita, ini akan mewujudkan satu masyarakat yang seimbang. Dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), perkara yang sangat dititikberatkan adalah berkaitan dengan soal keagamaan iaitu kepercayaan kepada Tuhan.

Kepercayaan kepada Tuhan adalah elemen yang ketujuh dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dimana kalau kita lihat kepentingannya, semua pelajar Islam diwajibkan mengambil mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam dalam peperiksaan awam. Sementara itu, pelajar bukan Islam hendaklah diberikan pelajaran Pendidikan Moral. Kewajipan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa pelajar-pelajar dapat mengamalkan konsep kepercayaan kepada Tuhan kerana mereka telah diajar perkara tersebut di dalam kelas.

Dalam melihat kepada kerelevan kepercayaan kepada Tuhan dalam kalangan pelajar-pelajar di negara kita berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pengkaji bersetuju dan berpendapat bahawa ianya begitu relevan dan sesuai mengikut peredaran zaman dan masa. Hal ini kalau kita lihat secara rasionalnya, individu-individu pelajar telah mengakui tentang wujudnya Pencipta. Pelajar-pelajar telah mengamalkan kepercayaan keagamaan masing-masing seperti dalam agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka mengakui bahawa manusia dan alam semesta dijadikan oleh Pencipta yang disebut sebagai Tuhan. Malah mereka juga mengetahui hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. Pelajar-pelajar juga boleh berfikir dan menyedari bahawa manusia dijadikan adalah untuk memakmurkan alam dan bertanggungjawab di atas perbuatan yang dilakukan seperti percaya adanya syurga dan neraka, dosa dan pahala, hukuman dan tindakan dan lain-lain.

Malah, pelajar-pelajar berusaha untuk meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan di mana mereka akan hadir ke tempat-tempat beribadat mengikut kepercayaan dan amalan agama masing-masing. Bagi mengukuhkan amalan, mereka berusaha mencari ilmu dan mengamalkan ajaran agama. Sebagai contoh, pendidikan tentang agama bermula dari sekolah rendah dan ramai pelajar memasuki sekolah aliran agama bagi mendapatkan ilmu pengetahuan agama, mengamalkannya dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain.

Secara realiti dunia pada hari ini, peredaran zaman telah mengubah pelbagai aspek dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tidak terkecuali dalam aspek pendidikan dan sahsiah pelajar. Di sini kita melihat konteks di negara kita, pegangan agama dalam kalangan pelajar sejak akhir-akhirnya ini amat membimbangkan. Ramai pelajar pada peringkat rendah mahupun atasan kurang memahami dan menghayati isi kandungan apa yang diajar kepada mereka berkaitan aspek keagamaan. Ramai pelajar tidak tahu membaca al-quran dan tidak menjawab soalan Pendidikan Islam dan moral dalam peperiksaan.

Pelajar-pelajar yang berjaya dan lulus dalam peperiksaan Pendidikan Islam dan moral hanyalah sekadar untuk memenuhi syarat mereka untuk memasuki institusi pengajian tinggi ataupun untuk mencari pekerjaan apabila tamat persekolahan nanti. Kita juga amat sedih kerana kurangnya dari segi pengamalan keagamaan pelajar-pelajar dan mempraktikkannya dalam kehidupan harian semasa ilmu-ilmu pengetahuan agama yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Pelajar-pelajar lebih suka pergi ke tempat-tempat lain seperti pusat beli belah, melepak dijalanan, ke taman-taman rekreasi, tempat perkelahan dan sebagainya. Mereka jarang untuk pergi ke tempat-tempat beribadat dan ada sekalipun hanya apabila perlu sahaja. Keadaan ini boleh menimbulkan gejala-gejala yang tidak sihat dalam kalangan pelajar yang akhirnya mereka boleh terjebak ke lembah maksiat dan meninggalkan amalan keagamaan seperti kepercayaan kepada tuhan.

Dunia teknologi maklumat dan globalisasi pada hari ini menyebabkan penyebaran budaya dan anasir-anasir jahat yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat. Proses globalisasi yang tiada sempadan memudahkan pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan dakyah negatif kepada remaja kita. Contohnya, amalan Black Metal, Punk, Skin Head, seks bebas, perkahwinan sejenis dan sebagainya. Perkara-perkara ini bukan sahaja telah disebarkan kepada remaja dan pelajar-pelajar, malah ada yang telah mengikut dan mengamalkannya. Hal ini amat membimbangkan semua pihak. Oleh itu, usaha dan langkah-langkah perlu diambil agar gejala ini tidak meresap ke dalam jiwa remaja dan pelajar-pelajar. Kepercayaan kepada tuhan yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu ditekannya kepada pelajar-pelajar agar masalah seperti ini dapat diatasi.

g) Berilmu Pengetahuan

Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Elemen ini menyarankan rakyat yang memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca, sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. Selain itu, dalam pembentukan FPK, ianya juga menekankan penyebaran ilmu pengetahuan dan memanfaatkan ilmu untuk kebajikan diri dan orang lain.

Secara realiti dalam konteks hari ini, wujud segelintir pelajar-pelajar baik peringkat rendah mahupun menengah tidak tahu membaca. Hal ini amat membimbangkan para pendidik kerana zaman moden kalau difikirkan kita memang tidak wujud golongan pelajar yang tidak pandai membaca. Ini boleh membantutkan perancangan negara dalam memcapai negara maju pada tahun 2020. Ramai pelajar hanya belajar sehingga peringkat ijazah dan berhenti setakat itu sahaja demi mencari pekerjaan yang bersesuaian. Situasi ini berlaku disebabkan terlalu ramai graduan universiti yang menganggur dan tidak mendapat pekerjaan yang sesuai. Bagi pandangan graduan, tidak guna belajar pada peringkat yang seterusnya sedangkan tiada peluang pekerjaan diwujudkan bersesuaian dengan bidang-bidang yang diambil semasa di univerisiti.

Selain itu, rakyat Malaysia kurang membaca buku-buku ilmiah berbanding buku-buku berbentuk hiburan seperti majalah mangga, komik kartun dan sebagainya. Ini juga amat merisaukan semua pihak. Untuk mencapai hasrat kerajaan dalam FPK, ilmu pengetahuan yang mendalam perlu ada dalam diri masyarakat. Rakyat Malaysia lebih mengetahui situasi dan perkembangan isu di negara luar berbanding dalam negara sendiri. Ini juga merisau pihak kerajaan dalam merealisasikan apa yang terkandung dalam FPK.


h) Rakyat Malaysia Yang Berketerampilan

Keterampilan membawa maksud bagaimana seseorang dapat berhubung dengan insan yang lain (Ee Ah Meng, 1990). Ia juga meliputi beberapa aspek seperti pemikiran , kepercayaan dan perasaan. Di sini hasrat yang ingin dicapai ialah melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai kemahiran dan kecekapan dalam menjalankan sesuatu tugas atau amanah.

Melahirkan individu yang berketerampilan ini penting bagi memastikan keseimbangan pendidikan dari segi rohani, jasmani dan intelek. Antara ciri-ciri individu berketerampilan yang ingin dilahirkan ialah yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sememangnya kunci bagi kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Dalam situasi perkembangan dunia hari dimana perkembangan teknologi adalah begitu pesat, ilmu pengetahuan sememangnya amat mudah didapati. Hasrat melahirkan individu yang berpengetahuan harus disertai dengan mempunyai kemahiran apabila mempraktikkan ilmu pengetahuan tersebut.

Selain itu, mereka juga harus memiliki kelayakan yang wajar bagi menjalankan sesuatu tugas. Mempunyai kelayakan membolehkan individu mempunyai keyakinan bagi menjalankan sesuatu tugas. Apabila mahir serta berkelayakan, maka individu mampu melaksanakan tugas dengan cekap, tangkas dan sempurna. Dengan ini juga individu tersebut mampu memberi dan menyampaikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain yang memerlukan.
Dalam pendidikan, kompenan-kompenan yang harus di ambil kira ialah penampilan secara fizikal dimana seseorang pelajar harus memainkan peranan dalam penampilan mereka. Sebagai contoh, pakaian pelajar perlu kemas dan mengikut kod etika pakaian serta harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, ketrampilan juga melihat elemen bagaimana pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Ia berkaitan dengan aspek positif atau negatif pemikiran seseorang itu terhadap diri mereka dan orang lain. Akhirnya ia memberi penekanan yang tinggi terhadap perasaan harga diri dan keyakinan diri.

i) Rakyat Malaysia Yang Berakhlak Mulia

Sehubungan dengan itu, matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga ingin melahirkan masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. Masyarakat berakhlak mulia di sini bermaksud masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni seperti bersopan santun, berbudi bahasa, jujur, amanah, berintergriti dan sebagainya. Unsur ini merupakan perkara utama yang dituntut agar rakyat Malaysia mampu untuk berfikir, bertindak dan menilai mana satu yang baik dan mana satu yangg buruk. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukan merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Kesemua nilai-nilai murni ini sangat penting dan perlu diterapkan kepada rakyat Malaysia sejak dari peringkat sekolah lagi supaya ia sebati di dalam jiwa rakyat Malaysia.

j) Rakyat Malaysia Yang Bertanggungjawab

Selain daripada itu, Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga menitikberatkan unsur dan nilai kebertanggungjawaban di dalam diri setiap rakyat Malaysia. Bertanggungjawab yang dimaksudkan disini bukanlah bererti bertanggungjawab ke atas tugasan pekerjaan sahaja malahan ianya meliputi pelbagai aspek tanggungjawab seperti tanggungjawab terhadap agama dan keluarga, tanggungjawab terhadap perlembagaan undang-undang, tanggungjawab terhadap keamanan sejagat dan sebagainya. Oleh sebab itu, nilai ini telah dipupuk dan disemai kepada rakyat Malaysia sejak berada di bangku sekolah lagi. Dengan mengetahui tugas dan tanggungjawab ini diharapkan agar rakyat Malaysia mampu untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang warganegara yang berwibawa, disegani dan dihormati disamping memelihara perpaduan kaum untuk menjamin keamanan negara diteruskan.

k) Rakyat Malaysia Yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri

Seterusnya hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mampu dan berkeupayaan untuk menikmati kesejahteraan diri. Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri di sini bermaksud seseorang individu yang berupaya menangani apa-apa sahaja masalah di dalam hidupnya sebagai contoh. Mereka juga mampu untuk berfikir secara waras apabila menghadapi sebarang situasi seperti menilai kesan dan akibat baik dan buruk sesuatu pertimbangan. Di samping itu juga, keseimbangan mencapai kesejahteraan hidup ini juga meliputi keupayaan seseorang individu untuk mempunyai tubuh badan sihat dan mempunyai kemahiran dalam menjalin perhubungan yang baik dengan orang lain.

l) Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

Unsur yang terakhir yang diterapkan di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberikan banyak sumbangan kepada masyarakat, agama, dan negara. Dengan wujudnya rakyat Malaysia yang mampu memberi sumbangan kepada negara, ia sebenarnya telah membantu proses pembangunan negara ke arah sebuah negara maju. Bukan itu sahaja, harapan untuk melihat ramai rakyat Malaysia berjaya di dalam memberikan sumbangan terutama sekali sumbangan kepada keluarga akan menambahkan lagi keharmonian dan kemakmuran di dalam sesebuah keluarga bahkan juga kepada masyarakat. Tuntasnya disini adalah untuk melahirkan masyarakat yang berguna kepada keluarga, agama dan bangsa.

Kesimpulannya, bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis, pencapaian dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani perlulah dititikberatkan dahulu kerana elemen-elemen inilah yang menjadi pemangkin sebenar dalam pembangunan modal insan selaras kehendak negara kita bagi mencapai Wawasan 2020.


MATLAMAT PENDIDIKAN/MISI KPM

Matlamat pendidikan di Malaysia adalah sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat pendidikan di Malaysia dapat ditinjau dari beberapa aspek iaitu individu, sosial, ekonomi, politik, perpaduan rakyat, pengurangan jurang perbezaan, penekanan pendidikan sains dan matematik dan pemeliharaan cara hidup demokrasi (Ee Ah Meng,1990).

Dari segi individu, pendidikan bertujuan mengalakkan perkembangan individu yang seimbang melalui perkembangan mental, emosi, jasmani, moral dan estetik. Hasil daripada sistem pendidikan negara seharusnya melahirkan insan yang stabil dari segi emosinya, berakhlak tinggi, sihat dari segi jasmani, cekap dalam menjalankan tugas serta mempunyai nilai estetik untuk menikmati keindahan alam semula jadi.
Dari segi sosial pula, individu yang dididik akan memahami warisan ekologi dan budaya, nilai-nilai serta amalan-amalan sosial dan pelbagai desakan dan cabaran daripada masyarakat. Dengan adanya kefahaman ini, individu dapat memenuhi kewajipannya serta tanggungjawab terhadap negara sebagai seorang warganegara. Jika dilihat dari segi ekonomi, matlamat pendidikan negara bertujuan melahirkan individu yang mahir serta cekap untuk membolehkannya menjadi seorang pekerja yang produktif. Dengan adanya pengetahuan yang mendalam dan kemahiran yang tinggi, individu akan dapat menjadi perancang, pereka, pengeluar dan pengguna yang rasional dan cekap. Dalam konteks ini, individu dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan serta perkembangan negara.

Politik merupakan unsur yang begitu besar pengaruhnya terhadap halatuju negara. Dengan sistem pendidikan yang ada, individu penerapan mengenai pemahaman dan penerimaan prinsip dan cita-cita unggul demokrasi berpelembagaan. Penerapan nilai-nilai taat setia kepada negara, cintakan negara serta menyedari hak dan tanggungjawab sebagai warganegara dalam sebuah negara demokratik. Kesedaran tentang kewajipan dan hak terhadap negara perlu kerana rakyatlah yang berperanan menentukan kekuasaan dan masa depan politik negara.

Unsur perpaduan merupakan tunjang kepada kesejahteraan negara. Bagi memupuk unsur perpaduan dalam kalangan rakyat, sukatan pelajaran yang sama haruslah digunakan di sekolah-sekolah. Bahasa pengantar yang sama, iaitu bahasa Malaysia digunakan di semua sekolah kebangsaan untuk membolehkan semua rakyat berhubung dengan mudah di antara satu sama lain. Sistem pendidikan perguruan yang lebih teratur serta bercita-cita kebangsaan disediakan untuk semua guru.

Selain itu, matlamat pendidikan adalah untuk merapatkan jurang perbezaan dalam pendidikan pelajar-pelajar. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik menunjukkan bahawa prestasi murid adalah dipengaruhi oleh kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Jurang perbezaan dalam pendidikan wujud terutamanya antara golongan murid yang berada dengan golongan murid yang miskin. Bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan telah menyediakan kemudahan-kemudahan kepada murid-murid di kawasan luar bandar. Kemudahan-kemudahan yang perlu disediakan seperti pemberian buku pinjaman, menyediakan makanan yang berkhasiat, memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar miskin, memberi pakaian seragam secara percuma dan sebagainya.

Subjek matematik dan sains sangat penting sejak akhir-akhir ini. Oleh itu, matlamat pendidikan telah memberi penekanan kepada subjek ini di sekolah-sekolah di seluruh negara bagi memenuhi aspirasi masyarakat yang progresif. Sekolah-sekolah sains yang berasarama penuh telah dibina untuk mempercepatkan proses meningkatkan bilangan pelajar yang akan mengikuti pengajian dalam jurusan sains dan matematik.

Matlamat pendidikan yang terakhir adalah berkaitan dengan pemeliharaan cara hidup demokrasi. Mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan telah diperkenalkan kepada murid-murid supaya mereka tahu tentang latar belakang sejarah negara kita dan kefahaman mengenai konsep demokrasi. Ini bertujuan melahirkan individu yang akan menjadi ahli masyakarat yang bertanggungjawab dan berusaha bersama kea rah mewujudkan masyarakat yang progresif, adil dan saksama.


STRATEGI MEREALISASIKAN FPK

Dalam membicarakan strategi merealisasikan FPK, sememangnya memerlukan usaha dari dua pihak iaitu di pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri dan di pihak guru di sekolah. Gabungan daripada kedua-dua belah pihak ini akan dapat merealisasikan FPK ini.

4.1) Peranan Kementerian Pelajaran Malaysia

Dalam membincangkan strategi merealisasikan FPK, KPM menggunakan pendekatan strategik untuk merealisasikan FPK seperti yang termaktub di dalam buku Dasar Pembangunan Pendidikan Kebangsaan. Strategi yang dilakukan oleh KPM merangkumi tiga bidang iaitu pembangunan insan, pembangunan sumber manusia dan penyelidikan dan pembangunan.
Dalam strategi pembangunan insan, matlamat utamanya adalah membangunkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri inidividu secara menyeluruh dan bersepadu. Strategi pembangunan insan ini, mempunyai beberapa perkara yang ditekankan. Antaranya ialah penyediaan kurikulum yang relevan dengan mengubah suai kandungan sukatan pelajaran mengikut keperluan semasa, penyediaan sistem penyampaian yang berkesan dengan memperkenalkan sistem teknologi maklumat (ICT) yang serba moden.
Selain daripada itu, penekanan juga diberikan kepada pendidikan agama dan moral dengan penerangan nilai-nilai agama dan moral dalam semua peringkat persekolahan dan dalam semua mata pelajaran. Begitu juga dengan peluang pendidikan ditingkatkan melalui pelbagai bidang dan pendekatan altenatif. Sebagai contohnya wujudnya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), wujudnya Open University (OUM), kursus-kursus professional, Pendidikan komputer dan sebagainya. Selain daripada itu, penekanan diberikan juga dalam meningkatkan semangat patriotisme melalui penerapan dalam semua subjek mata pelajaran di samping penerapan melalui aktiviti kokurikulum dan aktiviti khidmat masyarakat seperti yang ada dalam subjek Pendidikan Sivik dan Kenegaraan.

4.2) Pembangunan Sumber Pendidikan

Dalam pembangunan sumber pendidikan ini, matlamat KPM melalui strategi ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Dalam strategi ini, terdapat beberapa perkara yang ditekankan. Antaranya ialah, dalam penyediaan input pendidikan yang mencukupi, lengkap dan terkini dengan mempertingkatkan kuantiti dan kualiti guru, prasarana yang lengkap serta program sokongan dari semasa ke semasa dan mengikut keperluan semasa.

Selain daripada itu, penekanan juga diberikan dalam pelaksanaan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan rancangan Malaysia tentang keperluan terhadap guna tenaga mahir dapat dicapai dan diperolehi. Di samping itu, KPM juga menekankan tentang meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Contohnya kemudahan untuk mengakses maklumat melalui internet, keadaan bilik darjah yang elok dan selesa, lengkap dengan kemudahan asas dan sebagainya.

4.3) Penyelidikan dan Pembangunan

Dalam strategi ini, tujuan KPM menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan adalah bertujuan mengemas kini ilmu, membaiki serta mempertingkatkan sistem pendidikan kebangsaan di masa akan datang. Oleh yang demikian, KPM memberi tumpuan kepada perkara-perkara seperti penyediaan tenaga pengajar untuk membuat penyelidikan dengan mengajar dan memberi latihan kepada para guru dan pegawai pendidikan untuk mempertingkatkan kemahiran dengan menjalankan penyelidikan dalam pendidikan. Selain daripada itu, mencari dana atau sumber kewangan untuk membiayai projek penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan serta merangka dasar pendidikan untuk menggalakkan para guru untuk membuat penyelidikan khasnya dalam bidang penyelidikan.

4.4) Peranan Guru

Secara tuntasnya, guru sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam merealisasikan matlamat FPK melalui strategi yang dirangka oleh KPM. Ini sejajar dengan matlamat FPK serta misi KPM iaitu membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia serta menjadi pusat kecemerlangan ilmu di rantau atau pelusuk dunia. Justeru itu, usaha guru dalam merealisasikan strategi KPM adalah ditumpukan kepada beberapa penekanan. Antaranya penekanannya ialah pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat mengembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek secara menyeluruh dan bersepadu.

Selain daripada itu, pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran dengan penyelengaraan prasarana atau infrastruktur yang lebih efektif dan efisyen supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan licin dan optimum serta dalam keadaan yang baik dan selamat. Seterusnya ialah mengadakan perhubungan yang erat antara pihak guru dengan masyarakat iaitu dengan mewujudkan perkongsian pintar di antara warga sekolah dengan masyarakat supaya dapat melahirkan semangat kerjasama untuk membantu membangunkan sekolah dari segi kewangan ataupun tenaga.


KERELEVENAN FPK DALAM DAPATAN KAJIAN LEPAS

Dapatan kajian lepas ini melihat beberapa kerelevanan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini diaplikasikan yang mana kami melihat sejauh manakah ia telah berfungsi dan berjaya untuk mencapai matlamatnya.

Dapatan Kajian Lepas Pertama

a) Kajian Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dengan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

Dapatan kajian lepas ini adalah berdasarkan kajian lepas yang telah ditulis oleh Alias Mat Saad, Nik Mohd. Rahimi Nik Yusoff dan Ruhizan Mohammad Yassin dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hasil daripada penelitian kami mendapati bahawa penyelidikan yang ditulis oleh pengkaji ini bertujuan untuk melihat adakah Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik relevan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mana pengkaji telah menggunakan kaedah reka bentuk analisis dokumen untuk membuat kajian. Dapatan kajian daripada pengkaji adalah mendapati objektif Pendidikan Islam Politeknik adalah releven dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini menunjukkan Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik KPTM tidak lari dari landasan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Bukti

Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan pernyataan yang boleh dilihat sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan-pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Falsafah Pendidikan mengandungi kepercayaan, sistem nilai dan harapan yang akan diperolehi daripada sistem pendidikan yang dihasilkan oleh falsafah berkenaan.

Berdasarkan dapatan kajian, objektif Pendidikan Islam Politeknik “Mengetahui konsep ilmu seterusnya mendorong mereka mengkaji dan menghayatinya” relevan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek “Perkembangan potensi individu secara menyeluruh”.
Dapatan kajian juga menunjukkan objektif Pendidikan Islam Politeknik “Memahami Tasawwur Islam untuk dihayati dalam kehidupan” releven dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek “percaya kepada Tuhan serta “seimbang dan harmonis”. Percaya kepada Tuhan dan patuh kepada perintahNya akan melahirkan insan yang berupaya untuk mencapai kesejahteraan diri dan akhirnya dapat memberi sumbangan kepada agama, keharmonian masyarakat dan kemakmuran negara. Justeru itu, penekanan objektif Pendidikan Islam Politeknik tentang kerelevenan falsafah pendidikan kebangsaan ini dilihat perlu untuk melahirkan insan seimbang dari aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek.

Dapatan kajian juga menunjukkan objektif Pendidikan Islam Politeknik “Memahami dan menghayati konsep dan ruang lingkup ibadah dalam Islam serta dalam kehidupan seharian” juga releven dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek “percaya kepada Tuhan”, “unsur rohani” dan “seimbang serta harmonis”.
Seterusnya berdasarkan dapatan kajian, objektif Pendidikan Islam Politeknik “Mengetahui dan memahami konsep dan hikmah perundangan Islam serta peranan al-Quran, as-Sunnah,al-Ijmak dan al-Qias sebagai sumber hukum” juga releven dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari aspek “Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab”, “Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan” serta “Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Justeru itu, penekanan kepada aspek ini akan melahirkan pelajar yang jiwa mereka terdidik dengan mematuhi peraturan dan mampu menjauhkan mereka dari melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kajian juga mendapati objektif kurikulum Pendidikan Islam Politeknik, iaitu “Memahami konsep kekeluargaan dalam Islam serta mampu melaksanakan tanggungjawab dan menangani permasalahan dalam kehidupan berkeluarga” releven dengan elemen Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu antaranya elemen “Rakyat Malaysia berakhlak mulia dan bertanggungjawab” dan “Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Oleh itu, penekanan kepada objektif ini akan melahirkan pelajar yang faham tentang proses pembentukan sesebuah keluarga seperti mana yang dikehendaki oleh Islam.

Kesimpulannya, pengkaji telah menunjukkan terdapatnya kerelevenan objektif Pendidikan Islam dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pengkaji mencari kerelevenan objektif Pendidikan Islam dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana sesuatu subjek yang ditawarkan kepada pelajar perlu mempunyai pengalaman pembelajaran yang terarah serta dapat membantu mereka berdepan dengan keadaan masyarakat sebenar. Kajian menunjukkan objektif Pendidikan Islam Politeknik KPTM mempunyai ciri-ciri seperti yang dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu ilmu pengetahuan, ketrampilan,berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Dapatan Kajian Lepas Kedua

b) Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Melahirkan Sekolah Berprestasi Tinggi.

Menerusi dapatan kajian lepas kedua ini pula kami melihat aspek Kerelevenan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini melalui pemerhatian kami terhadap wujudnya Sekolah Berprestasi Tinggi di negara kita bermula tahun 2010.
Sekolah Berprestasi Tinggi sebagaimana ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

"Status itu (SBT) akan diberi kepada sekolah terbaik yang mempunyai identiti unik yang membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sekolah-sekolah ini akan mempunyai budaya kerja yang kuat dan cemerlang dan melahirkan modal insan yang dinamik untuk pembangunan negara”.

Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan matlamat sebanyak 100 buah sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2012. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pada masa sekarang terdapat banyak sekolah berlumba-lumba untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh hal yang demikian, pelbagai usaha yang dilakukan oleh setiap sekolah demi mencapai tahap sekolah berprestasi tinggi.

Bukti

Sekolah Kebangsaan Ulu Lubai, Sarawak.

SK Ulu Lubai adalah sekolah pedalaman pertama di negara ini diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi. SK Ulu Lubai membuktikan bahawa berada di luar bandar bukanlah halangan mencapai kejayaan. Walaupun keadaan sekolah yang sederhana dan bangunan kayu, sekolah ini menunjukkan pencapaian akademik amat cemerlang apabila Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mendapat 100 peratus lulus sejak 2006 sehingga kini dan sentiasa menjadi sekolah terbaik di Sarawak. Menduduki tempat ke-54 pada 2009 dan melonjak naik ke tempat pertama pada 2010 merupakan satu kebanggaan bagi semua warga sekolah tersebut.

Selain daripada itu, SK Ulu Lubai juga memenangi dua anugerah pada peringkat antarabangsa iaitu johan anugerah Commonwealth Education Good Practice Awards 2009, finalis Commonwealth Education Good Practice Awards 2009 yang dianugerahkan Sekretariat Komanwel dan Kerajaan Malaysia.

Tidak cukup dengan itu, sekolah ini juga merangkul lima anugerah di peringkat kebangsaan, 14 di peringkat negeri dan 46 di peringkat bahagian dan daerah. Di samping itu SK Ulu Lubai juga aktif dalam mewujudkan program jalinan dan jaringan dengan institusi luar negara pada 2009 dan 2010 membabitkan Universiti Bristol United Kingdom (UK), Jin Shan Primary School Singapore, Kingsford Community School UK dan Deptford Green School UK.


CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN

Sesungguhnya peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan seterusnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada.

Untuk merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh.

a) Aspek Kepemimpinan

Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu pengetua atau guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan.
Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan pengetua dan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Pengetua dan guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang.

Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan.
Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guru-guru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. Justeru itu, di mana-mana sekolah, guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan.

Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988), segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah, iaitu guru besar dan guru. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali, yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim), atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al,1979).

b) Aspek Budaya Sekolah

Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. Budaya sekolah, kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid, murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra, berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil, dedikasi, gembira dan sempurna.

Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi, lebih berinisiatif, lebih rela bekerjasama, lebih ramah dan mesra, lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya.

Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal, aspek sosial, aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa.
Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah, keselamatan anggota-anggota sekolah, kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap, keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah.

Dari aspek sosial pula, ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam, kerjasama, rasa tanggungjawab, perpaduan, kemesraan dan keadilan.
Seterusnya aspek perkembangan intelek. Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran program-program akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya. Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. Menurut Ee (1994), tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan.

Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa, aktiviti pertandingan, perbahasan, syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa kedua – Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global.

Suasana sekolah yang ceria, kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

c) Aspek Ko-kurikulum

Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. Untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Walaupun aktiviti-aktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal, tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang.

Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifat-sifat kepemimpinan, kerjasama, tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani dan rohani. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. Melalui kegiatan kumpulan, semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri.

Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform, persatuan/kelab dan juga sukan. Pihak sekolah perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan.

Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan, aspek pembelajaran, dan aspek sosialisasi.
Dari aspek pendidikan, pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid; memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini, memajukan kemahiran, minat dan bakat murid, meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri, mengukuhkan dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran, menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan.

Dari aspek pembelajaran pula, kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. Selain itu, perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan.
Dari aspek sosialisasi, gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat.

Secara keseluruhannya, pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan ko-kurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu, membentuk sahsiah, membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat, meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. Selain itu, pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat, bakat serta kemahiran masing-masing.

d) Aspek Guru

Aspek yang seterusnya ialah guru. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita, peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar, pengurus, fasilitator, pembimbing, penggalak, penyelaras dan juga sebagai inovator, iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan.

Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan, mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran, minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu.
Oleh itu, adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar, mengadakan main peranan (role playing), mengadakan simulasi dan sebagainya.

Selain itu, guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. Dalam mengatur langkah-langkah pembelajaran, guru akan merancang terlebih dahulu. Apabila membuat sesuatu rancangan, keperluan-keperluan murid, objektif-objektif pelajaran, bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid.

Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta, gambar, perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain.

Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai.

Ringkasnya, guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan.

e) Aspek disiplin

Aspek yang terakhir ialah disiplin. Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Dalam konteks pendidikan, sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar, guru disiplin, guru, pengawal keselamatan, masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin.

Apa yang lebih penting, murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah.
Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan murid-murid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini. Selain itu, guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin, pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis.

Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. Faedah-faedah tersebut seperti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur, keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi, murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin, keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah, kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan, segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat dan sebagainya.

Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan, selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang,gemilang dan terbilang.


KESIMPULAN

Kesimpulannya ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah bergantung kepada aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, ko-kurikulum, guru dan juga disiplin. Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan atau tidak.

Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. Sekali lagi dinyatakan bahawa, peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

RUJUKAN
Abdul Fatah Hasan (2007) Mengenal Falsafah Pendidikan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Adnan Kamis (1993) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Amberjeet (1993) Dasar Grant dan Peruntukan Pembiayaan Serta Prestasi Pendidikan Sains, Matematik, Teknik dan Vokasional di Malaysia, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anan Nur (2010) Filsafat Pendidikan Essensialisme Retrieved on August 16, 2010, http://anannur.wordpress.com/2010/07/08/filsafat-pendidikan-essensialisme

Omardin Ashaari (1998), Peranan Tugas Dan Tanggujawab Guru Di Sekolah, Kuala Lumpur, Tinggi Press Sdn.Bhd.

Ee Ah Meng (1989) Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih, Selangor Darul Ehsan, Peter Chongprinter Sdn Bhd.

Evelyn J. Sowell (2005) Curriculum: An Integrative Introduction: 3rd Edition, New Jersey, Merill Prentice Hall.

Kamarudin Hj Husin & Kamarul Azhar (1994) Asas Pendidikan III: Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum, Selangor Darul Ehsan, Logman Malaysia Sdn Bhd.


Kementerian Pelajaran Malaysia (2001) Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Misi, Pusat Pembangunan Kurikulum, Kuala Lumpur, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia (2000) Tatacara Pengurusan Kewangan & Perakaunan Sekolah, Kuala Lumpur, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia (1988) Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kuala Lumpur, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan.

Mok Soon Sang (1992). Pedagogi 2 Strategi Pengajaran-Pembelajaran Pengajaran Mikro Persediaan Untuk Pengajaran Praktik, Subang Jaya: Cetaktama Sdn. Bhd.

Noresah ( 2002 ), Kamus Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Paul Procter ( 1995 ), Cambridge International Dictionary of English First Edition, Cambridge University Press.

Sufean Hussin (2004) Pendidikan di Malaysia Sejarah, Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Undang-Undang Malaysia (1996) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur.

Widad Othman & Faridah Mariani Johari (2007) Curriculum Planning in Technical and Vocational Education, Kuala Lumpur, Open University Malaysia.

0 comments:

Post a Comment